ВИЗИЯ

Компанията предлага на партньорите си:

 • Висококачествени продукти и решения
 • Високо ниво на обслужване
 • Професионализъм

МИСИЯ

 • Водещи принципи на пазара на полимерни опаковки чрез укрепване на позициите като компания, развиваща и подкрепяща иновативни разработки
 • Професионален партньор, предлагащ цялостни решения, разработени според специфичните изисквания и нужди на клиента

 ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ

 • Откритост, почтеност, доверие към служителите, ангажираност към обществото и околната среда
 • Изграждане на взаимноизгодни отношения и коректно партньорство с доставчици и клиенти
 • Фокус върху компетентността на служителите
 • Създаване на условия за професионално израстване и здравословни и безопасни условия на труд

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Ръководните принципи на компанията включват:

 •  Уважение и зачитане правата на човека и неговите основни свободи
 •  Защита на общоприетите човешки ценности
 • Зачитане на правото на равни условия на достъп до професия или дейност, възможност за упражняването им и на развитието им
 • Грижа за опазване на околната среда
 • Внедряване на нови продукти, които са 100% рециклируеми
 • Разделно събиране на отпадъците
 • Избор на социално отговорни доставчици и партньори

 

В партньорство